JSME SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Ordinace klinické psychologie

Poskytujeme psychologickou a psychoterapeutickou péči.

Informace o zpracování osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce: Psychologie Hodková s.r.o., IČO 10985573, IČZ 03207000, J. Masaryka 54, Praha 2
Jednatelka: Mgr. Pavla Hodková
e-mail: psychologie.p3@gmail.com
telefon: 722936058

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií (tj. zejména údaje o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby) osobních údajů klienta jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu s ustanovením čl. 6 písm. a) za účelem poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací a v souladu s čl. 6 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.

Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta také osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb klientovi, a po dobu tří (3) let od ukončení smlouvy.

Klient bere na vědomí, že je v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon a GDPR) oprávněn:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
 • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

Popis kategorií subjektů údajů:

Klienti

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

 • Poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací
 • Ochrana oprávněných zájmů správce – ochrana práv správce údajů v případě sporů vzniklých ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů jako klientem a správcem údajů jako poskytovatelem služeb

Popis kategorií osobních údajů:

 • Kategorie údajů vypovídajících o totožnosti klienta
 • Kategorie údajů vztahujících se ke klientem přijímaným/požadovaným službám
 • Zvláštní kategorie údajů v rozsahu nutném k řádnému poskytování služeb klientovi (údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby)

Správce je oprávněn na základě souhlasu uděleného klientem zpřístupnit veškeré osobní údaje klienta spolupracujícím osobám při konzultacích, je-li to v zájmu Subjektů údajů.

Plánovaná lhůta pro uchování a výmaz všech kategorií osobních údajů:

 • Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu tří (3) let od jeho ukončení

Obecný popis technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů:

 • Písemné záznamy – ukládání od uzamykatelných registračních skříní; omezení počtu osob, které mají přístup k záznamům na správce údajů, který je zavázán dodržovat všechna stanovená pravidla pro ochranu osobních údajů; manipulování se záznamy pouze v prostoru pracovny správce
 • Elektronické záznamy – oddělení osobních a pracovních elektronických zařízení správce, zapisování do elektronických zařízení (notebook, mobilní telefon správce) chráněných při přístupu heslem; omezení počtu osob, které mají do elektronických zařízení přístup

V Praze dne 1. 6. 2023

Mgr. Pavla Hodková

Area not found.